تحلیل فیلم کودا
داستان یک دوراهی!
کودا مخفف عبارت  child of deaf adult  به معنی فرزندِ والدینِ ناشنواست.
داستان یک خانواده ناشنوا که فقط یکی از اعضای آن، شنواست.
روبی، دختر ۱۷ ساله‌ی خانواده تنها کسی‌ست که در این خانواده از قدرت شنوایی برخوردار است و ناچار باید در اجتماع، این کمبود را جبران کند.
نقطه عطف داستان، جایی است که روبی نیاز و خواسته‌ای را در خود کشف می‌کند که تا‌بحال برای خانواده شناخته شده نبوده است.
موسیقی!
و بعد چالش شروع می‌شود.
دنیای ناشناخته‌ی موسیقی برای والدین و خانواده‌ای ناشنوا هراسناک است و روبی مشتاق کشف این دنیاست.
تقابل احساسات بدون مدیریت،  می‌تواند روابط را در چنین خانواده‌ای را نابود کند.
روبی پشتیبان همه‌ی خانواده است و با جدا شدن و آغاز مسیر تازه‌ی زندگی، بار سنگین عذاب وجدان بر شانه‌اش سنگینی خواهد کرد.
انتخاب روبی کدام است؟
انتخاب خانواده چیست؟
این فیلم تاثیر گذار، چالشهای تفاوت، هنجار، اخلاق و ایثار را واکاوی می‌کند.