زندگی افراد بر اساس انتخاب‌هایی که در مسیر خود انجام می‌دهند شکل می‌گیرد. بعضی از این انتخاب‌ها تاثیر چشمگیری در روند مسیر زندگی، موفقیت و خشنودی ما ندارند و بعضی دیگر اثرگذاری بلند مدت‌تری بر تمام ابعاد زندگی ما دارند. بدون شک انتخاب همسر یکی از تاثیرگذارترین و پیچیده ترین انتخاب‌ها در طول زندگی هر فرد به شمار می‌رود. هرچه شناخت و آگاهی فرد نسبت به خودش و فرد مقابل بیشتر باشد، انتخابی متناسب‌تر و کم خطاتر خواهد داشت. مراجعه به مشاورین با تجربه ما، در این انتخاب حساس بسیار روشن و کمک کننده خواهد بود.