افراد زیادی درجامعه هستند که به علل مختلف از مسیر اصلی زندگی خود منحرف شده و شاید در حال حاضر به شغل و فعالیتی مشغول هستند که نه با معیارها و اهداف آنها هم خوانی لازم را دارد و نه با چشم انداز و ارزش های این افراد همسو می باشد. از این رو این افراد از شغل و یا زندگی خود اظهار بی علاقگی و سستی و بی انگیزگی گزارش می کنند. کوچینگ توسعه فردی به این افراد کمک میکند تا در کنار یک کوچ (مربی) آموزش های لازم را دریافت کنند و برای خود براساس چشم اندازها و توانمندی های خود بتوانند اهدافی را تعیین کرده و در مسیر رسیدن به آن گام های موثری بردارند. موسسه آموزشی تبیان با استفاده از کوچ های معتبر و دارای مدرک بین المللی در کنار شما خواهد بود تا به کمک آنها افراد در مسیر رشد و توسعه فردی خود گام بردارند.