سوابق اجرایی

  • استادیار دانشگاه
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی ایران

سوابق تحصیلی

  • مدرک کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه بهشتی تهران
  • مدرک کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  • مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • مدرک دکترای علوم تربیتی رشته برنامه ریزی درسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات تماس

وب سایت:
تلگرام:
تلفن:

دکتر مهدی دوایی